ตัวอย่างของการแก้ปัญหา

ระบบการแก้ไขปัญหาเซนเซอร์

– กรณีตัวอย่างของ “การแก้ไขปัญหาเซนเซอร์ในอุตสาหกรรมการผลิต” ในรูปแบบ PDF

Download ดาวโหลด ” การแก้ไขปัญหาเซนเซอร์ในอุตสาหกรรมการผลิต” (PDF)

Available WEB terminal : smartphone, tablet

Download ดาวโหลด ” การแกปญหาเพอรกษาเครองจักรโดยระบบสญญาเตอนจดบกพรอง” (PDF)

Download ดาวโหลด ” NC(MC)ระบบวัดความถี่การทำงานของเครื่องจักร” (PDF)

PDF browser : AcrobatReader, AdobeReader necessary
Adobe Readerダウンロードページへ

อุตสาหกรรมการผลิต

การควบคุมความปลอดภัย

・ระบบตรวจสอบสถานที่ของผู้ปฏิบัติงาน

– เป็นระบบการแจ้งตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน โดย RFID และเซนเซอร์

・ระบบตรวจสอบสถานที่ที่มีการเคลื่อนย้าย

-เป็นระบบแจ้งการเคลื่อนที่ของเครนหรือรถลาก และอื่นๆ โดยเซนเซอร์

・ระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องจักร

-เป็นระบบแจ้งความผิดปกติของเครื่องจักร จากการสั่นสะเทือนของเซนเซอร์

・ระบบตรวจสอบพื้นที่อันตราย

– เป็นระบบสำหรับหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุของคนงานโดยการตั้งค่าเซนเซอร์ตามพื้นที่

・ระบบติดตามผู้ปฏิบัติงาน

– เป็นระบบตรวจสุขภาพของบุคลากร (เช่น ความดันโลหิต, อุณหภูมิร่างกาย, ชีพจร) โดย Vital เซนเซอร์

การควบคุมสิ่งแวดล้อม

・ระบบการตรวจสอบสารที่เป็นอันตราย

– ระบบจะตรวจหาสารที่เป็นอันตรายในโรงงานโดย แก๊สเซนเซอร์

・ระบบตรวจสอบการรักษาพลังงาน(ไฟฟ้า, แสงสว่าง, ก๊าซ, น้ำ )

– ตรวจสอบที่สามารถเห็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้า, ก๊าซ, น้ำ และอุณหภูมิหรือความชื้นได้ด้วยเซนเซอร์

・ระบบการกำจัดของเสียในอุตสาหกรรม(การระบายน้ำ,ก๊าซเชื้อเพลิง,สารอันตราย)

– วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวัดของเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน

การจัดการผลิตภัณฑ์

・ระบบควบคุมการชั่ง

– วัดปริมาณวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องมือวัดแต่ละชนิดและเครื่องชั่งรถบรรทุก

・ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

– เป็นระบบควบคุมควบคุมสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลวหรือผง ด้วยเซนเซอร์

・ระบบการวัดอัตราการทำงาน

– เป็นระบบสำหรับควบคุมสถานการณ์ทำงานโดยตรวจวัดการสั่นสะเทือน หรือการใช้พลังงานของเครื่องจักรด้วย เซนเซอร์

・ระบบควบคุมอัตราผลผลิต

– ควบคุมอัตราผลผลิต โดยระบบตรวจจับปริมาณการผลิต และควบคุมปริมาณการผลิตอื่นๆ

การจัดการดูแลรักษา

・ระบบดูแลควบคุมอุปกรณ์

– เป็นระบบดูแลควบคุมสายการผลิตที่ผิดพลาด ด้วยการตรวจสอบอุปกรณ์การผลิต

・ระบบตรวจสอบข้อบกพร่อง

– ตรวจจับการสั่นสะเทือนของแต่ละอุปกรณ์ที่มีความเสียหาย

・ระบบการตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละจุด

– แสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่ตรวจสอบโดยติดตั้งเซนเซอร์ตามจุดต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานของบุคลากร

การควบคุมคุณภาพ

・ระบบการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

– เป็นระบบสำหรับตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ก่อนที่จะมีการส่งสินค้า โดยเซนเซอร์

・ระบบประเมินผลิตภัณฑ์

– เป็นระบบจัดการประเมินผลิตภัณฑ์พื้นฐานของข้อมูลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์

การจัดการบุคลากร

・ระบบควบคุมการเข้า-ออก

– เป็นระบบสำหรับตรวจสอบการเข้าออกของบุคลากรในช่วงเวลางาน

・ระบบดูแลสุขภาพ

– ตรวจร่างกายประจำวัน เช่นการวัดอุณหภูมิร่างกาย ความดันโลหิต และระดับแอลกอฮอล์

การแก้ปัญหาความต้องการส่วนตัว

อุตสาหกรรมการผลิต

การพัฒนาระบบควบคุมการผลิต

– เป็นระบบสำหรับควบคุมสายกระบวนการของโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์, กระบวนการควบคุม และการตรวจสอบของแต่ละบุคคลโดย Wafer ตามกระบวนการการตรวจสอบข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และรายละเอียดข้อมูล.รายละเอียดการพัฒนาระบบการจัดการผลิต >

การพัฒนาระบบการจัดการเข้าและออกของผงในสต๊อก

– ระบบนี้เป็นระบบสำหรับการตรวจสอบการใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิต รายละเอียดการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (silo repertory) >

การพัฒนาระบบการควบคุมจัดการระยะไกลของโรงงานแปรรูป

– ระบบ systemizes meter แสดงผลและรายงานในโรงงานแปรรูป ระบบอัตโนมัตินี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ และบันทึกข้อมูล รายละเอียดการพัฒนาระบบการควบคุมจัดการระยะไกลของโรงงานแปรรูป >

การพัฒนาระบบควบคุมดูแลศูนย์กลางอุปกรณ์

– เป็นระบบจัดการศูนย์กลาง รวบรวมข้อมูลแต่ละชนิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ รายละเอียดระบบควบคุมดูแลศูนย์กลางอุปกรณ์ >

การขายปลีก และการขายส่ง

พัฒนาระบบการซื้อ สินค้าคงคลัง และการขาย

– ระบบจะใช้เทคนิคการกระจายการบริหารจัดการในการควบคุมการสั่งซื้อ การจัดซื้อ การจัดเก็บ และการขาย รายละเอียดพัฒนาระบบการซื้อ สินค้าคงคลัง และการขาย>

พัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ HHT (handheld inspection terminal)

– เป็นระบบเรียลไทม์ที่บันทึกการเข้าออกของสินค้าคงคลังโดยใช้ HHT รายละเอียดการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ HHT >

การพัฒนาระบบการจัดการขวดก๊าซ ที่ใช้ในทางการแพทย์

– เป็นระบบจัดหาและควบคุมก๊าซทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ร้องขอจากโรงพยาบาล
– เป็นระบบทดสอบความดัน, ตรวจสอบระบบการบำรุงรักษา (OH) และวันหมดอายุของขวด
– ระบบตรวจสอบสถานที่ และการจัดหาขวดก๊าซของผู้ป่วยโรงพยาบาล
– ระบบตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้ง ประวัติการเคลื่อนที่ และสภาพของขวด
– ระบบจะแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการก่อนถึงวันหมดอายุของขวด

การพัฒนาระบบการผลิต DPE และการจัดการการขาย

– เป็นระบบควบคุมส่วนกลางของการจัดการการผลิตและการขาย ในห้องDPE ขนาดใหญ่
– เป็นระบบควบคุมการพัฒนา, การพิมพ์, การเสร็จสิ้น และการกำหนดราคาที่เชื่อมต่อกับห้อง DPE เครื่องจักร
– ระบบสนับสนุนการควบคุมหลักและการเรียกเก็บเงินของตัวแทนการขายและสาขา
– ระบบตั้งเงื่อนไขขายราคา ขายส่ง จัดส่ง
และใบแจ้งหนี้สำหรับบริษัทตัวแทนการขายและร้านค้าตามความต้องการลูกค้า

การพัฒนาระบบการควบคุมการเลือกสรร

– เป็นระบบที่ตระหนักถึงเครื่องทุ่นแรงโดยการเลือกสรรอัตโนมัติ รายละเอียดการพัฒนาระบบการควบคุมการเลือกสรร>

วิธีการแก้ไข

เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

พัฒนาระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรหนัก

– ระบบจะลดต้นทุนและความสูญเสียจากการดำเนินงานเครื่องจักรกลหนักโดยการแนะนำเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย รายละเอียดการพัฒนาระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรหนัก >

การพัฒนาระบบการวัดอัตราการใช้ประโยชน์เครื่องจักร NC

– ระบบรวบรวมการจัดการสถานะของการดำเนินงานของเครื่องมือเครื่องโดยตรวจวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องมือเครื่องโดยเซ็นเซอร์ไร้สาย รายละเอียดการพัฒนาระบบการวัดอัตราการใช้ประโยชน์เครื่องจักร NC >

การแก้ปัญหาของหน่วยงานของรัฐ

การดับไฟและการป้องกันภัยพิบัติ

การพัฒนาระบบโทรออกฉุกเฉิน

– เมื่อระบบได้รับข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันจากสื่อ ระบบจะสั่งรถที่อยู่ใกล้ที่สุดออกไปปฎิบัติงาน ระบบสามารถแนะนำข้อมูลสถานที่ได้อย่างแม่นยำโดยประสานข้อมูลกับแผนที่
・คำแนะนำ
・เลือกยานพาหนะ
・เชื่อมโยงกับข้อมูลแผนที่

การพัฒนาระบบการออกอากาศ

– เป็นระบบการแพร่ภาพการสื่อสารทางธุรกิจจากศูนย์กลาง รายละเอียดการพัฒนาระบบการออกอากาศ>

น้ำ

การพัฒนาระบบการตรวจสอบการกระจายน้ำและระบบการจัดเก็บข้อมูล

– นี้คือระบบการจัดเก็บข้อมูลน้ำอัตโนมัติโดยใช้สายสาธารณะผ่านเครื่องวัดที่อยู่บนท้องถนน
・การเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัตทั้งหมด
・เก็บรวบรวมข้อมูลตามต้องการ
・ตรวจจับความผิดปกติ
・การส่งออกแฟ้มข้อความ
・กำหนดค่าทางคณิตศาสตร์

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

พัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลของสถานีสูบน้ำ

– ระบบควบคุมอัตโนมัติของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในสถานีสูบน้ำ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของกระบวนการทั้งหมดที่จะดำเนินการโดยการจัดการ CRT และผ่านแผงกราฟิก รายละเอียดการ พัฒนาระบบการควบคุมกำกับดูแลของสถานีสูบน้ำ >

การพัฒนาระบบบำบัดของเสีย

การพัฒนาของการกำกับดูแลและการควบคุมส่วนกลาง

– กำกับดูแลและการควบคุมระบบกลางในการตรวจสอบและการใช้งานอุปกรณ์บำบัดของเสียจากห้องปฏิบัติการกลาง รายละเอียดการพัฒนาของการกำกับดูแลและการควบคุมส่วนกลาง >

การประมวลผลข้อมูลของระบบอุปกรณ์การเผาไหม้ของเสีย

– ระบบการควบคุมอุปกรณ์การเผาไหม้ของเสีย, เก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ และการควบคุมระบบเป็นระยะ, ดำเนินการประมาณการ, รักษาข้อมูลเดิม และผลลัพธ์ของการประมาณการ
・ข้อมูลเข้าสู่ระบบ (การเก็บรักษาประวัติ)
・ติดตามบันทึกการเก็บรวบรวมข้อมูล
・แสดงเวลาจริง ( แสดงสัญญาณเวลาในอดีตถึงปัจจุบัน)
・แสดงแนวโน้มตามประวัติ( แสดงสัญญาณระยะเวลาในอดีต)
・ส่งออกของข้อมูล
・กำหนดค่าทางคณิตศาสตร์